هیات مدیره

شرکت توسعه و عمران اراضی کشاورزی

مهندس سیروس صفائی فرد
مدیر عامل و نایب رییس هیات مدیره

پست الکترونیکی: safaei @ land-bank.ir