موقعیت جغرافیایی طرح :

استان کردستان ،کیلومتر ۸ جاده قروه – سنندج ، در مجاورت روستای شانوره

مشخصات مجتمع :

کل مساحت عرصه ۳/۶ هکتار

۱۴ واحد ۳۰ راسی گاو شیری

۱۴ واحد سرایدارى

۱۴ واحد اصطبل، انبار علوفه، سیلو، بهار بند، آخوربهاربند، چاله شیردوشى و زایشگاه

تولیدات سالانه مجتمع :

۳۲۹۳ تن شیر

۴۲ تن گوشت قرمز

۱۰۵ راس تلیسه مازاد

۲۵۴۶ تن کود

اشتغالزایی مستقیم طرح :

۵۶ نفر

اجرای عملیات زیربنائی :

خدمات زیربنایی مورد نیاز در مجتمع توسط سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان انجام شده است.

میزان کل سرمایه گذاری طرح:

میزان کل سرمایه گذارى در این طرح ۱۴۸۴۳ میلیون ریال است، که از طریق بانک کشاورزى استان کردستان

و از محل اعتبارات SME تامین گردیده است.

تعداد واحد واگذار شده به بهره برداران:

۱۴ واحد