موقعیت جغرافیایی طرح :

استان کردستان ،کیلومتر ۵ جاده بیجار- قروه ، در مجاورت سیلوی گندم شهرستان بیجار

مشخصات مجتمع :

کل مساحت عرصه ۵/۷ هکتار

۲۳ واحد ۳۰ راسی گاو شیری

۲۳  واحد سرایدارى

۲۳ واحد اصطبل، انبار علوفه، سیلوها، بهار بندها، آخوربهاربندها، چاله شیردوشى و زایشگاه ها

تولیدات سالانه مجتمع :

۵۴۱۰ تن شیر

۶۹ تن گوشت قرمز

۱۷۲ راس تلیسه مازاد

۴۱۸۲ تن کود

اشتغالزایی مستقیم طرح :

۸۱ نفر

اجرای عملیات زیربنائی :

خدمات زیربنایی مورد نیاز در مجتمع توسط سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان انجام شده است.

میزان کل سرمایه گذاری طرح:

میزان کل سرمایه گذارى در این طرح ۲۵۹۲۳ میلیون ریال است، که از طریق بانک کشاورزى استان کردستان و از محل اعتبارات SME تامین گردیده است.

تعداد واحد واگذار شده به بهره برداران: ۲۳ واحد