موقعیت جغرافیایی طرح :

استان کردستان ،شهرستان بانه ،در مسیر جاده سیران ، در مجاورت روستای خوری آباد

مشخصات مجتمع :

کل مساحت عرصه ۸/۹ هکتار

۱۰ واحد ۳۰ راسی گاو شیری

۱۰ واحد سرایدارى

۱۰ واحد اصطبل، انبار علوفه، سیلوها، بهار بندها، آخوربهاربندها، چاله شیردوشى و زایشگاه ها

تولیدات سالانه مجتمع :

۲۳۵۲ تن شیر

۳۰ تن گوشت قرمز

۷۵ راس تلیسه مازاد

۱۸۱۸ تن کود

اشتغالزایی مستقیم طرح :

۴۲ نفر

اجرای عملیات زیربنائی:

خدمات زیربنایی مورد نیاز در مجتمع توسط سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان انجام شده است.

میزان کل سرمایه گذاری طرح:

میزان کل سرمایه گذارى در این طرح ۱۱۵۸۰ میلیون ریال است، که از طریق بانک کشاورزى استان کردستان

و از محل اعتبارات SME تامین گردیده است.

تعداد واحد واگذار شده به بهره برداران:۱۰ واحد