موقعیت جغرافیایی و وسعت اراضی طرح:

استان هرمزگان، ۵۰ کیلومتری شمال شرق شهرستان جاسک، در محدوده اراضی بین رودخانه های جگین و گابریک و جاده جاسک چابهار و دریای عمان در شرق رودخانه جگین

در این مرحله طرح در سطح ۲۱۵۰ هکتار اجرا شده است.

منبع تامین آب:

سد مخزنی جگین

عملیات اجرایی طرح:

– احداث ساختمان های ۲۹ ایستگاه پمپاژ و فیلتراسیون

– احداث زهکش های سطحی درجه ۳ به طول ۹/۳ کیلومتر

– لوله گذاری آزبست به طول ۲۲/۴ کیلومتر (شبکه ثقلی و تحت فشار)

– احداث جاده های سرویس مزارع به طول ۲۹/۶ کیلومتر

– شبکه اصلی و فرعی آبیاری تحت فشار با لوله های پلی اتیلن به طول تقریبی ۲۳۶/۸ کیلومترو همچنین ۱۱۳۵ کیلومتر لوله ۲۵ و ۳۲

– لوله گذاری هیدرو فلوم به طول ۴۵/۵ کیلومتر

عملیات انتقال و توزیع آب:

کانال انتقال از سد انحرافی جگین با کارفرمایی وزارت نیرو انجام شده است.

اهداف طرح:

جلوگیری از هرز رفت آب رودخانه جگین و بهره برداری از منابع آب حوزه آبریز رودخانه جگین جهت توسعه کشاورزی، اشتغال و…

تولیدات سالانه طرح:

با اجرای کامل طرح سالانه حدود ۱۶۵۰۰ تن محصولات باغی و ۱۰۰۰۰ تن محصولات زراعی به تولید خواهد رسید.

اشتغالزایی مستقیم طرح:

اشتغال مستقیم برای ۱۷۷۵ نفر

منابع مالی طرح:

میزان کل سرمایه گذاری طرح ۱۱۳ میلیارد ریال و از محل اعتبارات دولتی تامین شده است.

سطح واگذار شده به بهره برداران: ۲۱۵۰ هکتار

سطح باقیمانده:     ۰ هکتار