موقعیت جغرافیایى و وسعت اراضى طرح:

اراضى طرح در استان آذربایجان شرقی، شهرستان کلیبر،دهستان گرمادوز قشلاق قلی بیگلو واقع شده است. دسترسى به محل طرح از طریق جاده آسفالته مرزی خداآفرین به اصلاندوز (استان اردبیل) در حاشیه جنوبی رودخانه ارس امکان پذیر است.

عملیات اجرایی طرح:

– احداث ایستگاه پمپاژ و تاسیسات وابسته

– احداث خط انتقال (پلی اتیلن) از ایستگاه پمپاژ تا مخزن ذخیره به اقطار ۵۰۰ و ۵۶۰ میلیمتر و طول تقریبى ۱.۳۱ کیلومتر

– اجراى خطوط درجه دو پلی اتیلن با اقطار ۱۶۰تا ۴۰۰ میلیمتر (از محل ذخیره تا آبگیرهای مزارع) به طول حدود ۴.۸۶ کیلومتر

– اجراى لوله های فرعى آبیارى قطره اى به طول  تقریبی ۱۹۵کیلومتر به اقطار ۵۰الی ۲۵۰ میلیمتر

منبع تامین آب:

رودخانه ارس

اشتغالزایى طرح:

حدود ۲۳۷ نفر  اشتغال مستقیم و ۴۷۵ نفر غیر مستقیم پیش بینى شده است.

منابع مالى مورد نیاز طرح:

اعتبار مورد نیاز اجراى طرح شبکه آبیارى تحت فشار به مبلغ ۱۱۵۶۰۷ میلیون ریال از محل تلفیق اعتبارات  بلاعوض استانی و تسهیلات بانکی طریق بانک کشاورزى استان آذربایجان شرقی تامین شده است.