موقعیت جغرافیایى و وسعت اراضى طرح:

اراضى طرح در استان زنجان، شهرستان طارم، روستاهاى کلتان و جزلاندشت واقع شده است. دسترسى به محل اجراى طرح از طریق جاده آسفالته زنجان، آب بر امکان پذیر است.

وسعت اراضى طرح ۴۲۹ هکتار مى باشد.

عملیات اجرایی طرح:

– احداث و حفر ۲ حلقه چاه دهانه گشاد و ۲ ایستگاه پمپاژ و تاسیسات وابسته

– احداث ۲ گالرى زهکش به طول تقریبى ۱۷۰ متر

– اجراى خط انتقال از چاه تا ایستگاه هاى پمپاژ به طول تقریبى ۲ کیلومتر

– احداث خط انتقال از ایستگاه پمپاژ تا استخر ذخیره انتهایى به طول تقریبى ۳/۵ کیلومتر

– احداث ۲ باب استخر ذخیره

– اجراى شبکه آبیارى تحت فشار در سطح ۴۲۹ هکتار

منبع تامین آب:

رودخانه قزل اوزن

تولیدات سالانه طرح:

بیش از ۲۶۰۰ تن زیتون

اشتغالزایى طرح:

حدود ۴۰۰ نفر پیش بینى شده است.

منابع مالى مورد نیاز طرح:

اعتبار مورد نیاز طرح جهت خط انتقال و ایستگاه هاى پمپاژ به مبلغ ۱۵۵۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات دولتى (سهم وزارت جهاد کشاورزى) و ۱۳۶۰۰ میلیون ریال بابت اجراى شبکه آبیارى تحت فشار از محل اعتبارات بند ط ماده ۱۷ برنامه چهارم توسعه(سهم وزارت نیرو)و از طریق بانک کشاورزى استان زنجان تامین شده است.