موقعیت جغرافیایى و وسعت اراضى طرح:

اراضى طرح در استان زنجان، شهرستان طارم، روستاهاى ونیسر و دهنه واقع شده است.

وسعت اراضى طرح ۴۰۰ هکتار مى باشد.

عملیات اجرایی طرح:

– احداث و حفر ۴ حلقه چاه دهانه گشاد

– احداث ۴ عدد گالرى و زهکش انتهاى آن به طول تقریبى ۱۰۰ متر

– احداث خط انتقال از چاه تا ایستگاه پمپاژ

– احداث استخرهاى ذخیره ۱ و ۲

– احداث ۲ ایستگاه پمپاژ

– احداث ۶ عدد فیلتراسیون

– اجراى شبکه آبیارى تحت فشار به وسعت ۵۲۰ هکتار

منبع تامین آب:

رودخانه قزل اوزن

تولیدات سالانه طرح:

بیش از ۲۵۰۰ تن زیتون

اشتغالزایى طرح:

حدود ۴۰۰ نفر پیش بینى شده است.

منابع مالى مورد نیاز طرح:

اعتبار مورد نیاز اجراى طرح شبکه آبیارى تحت فشار به میزان ۲۲۰۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات سازمان جهاد کشاورزى و از طریق بانک کشاورزى استان زنجان تامین شده است.