طرح ها و پروژه ها

اراضی واگذار شده به شرکت به منظور اجرای پروژه ها

بر اساس هماهنگی های انجام شده بین سازمان های جهاد کشاورزی استانها و بانک زمین اراضی محل:

۳۶ پروژه در ۱۰ استان در سطح ۲۶۸۳۱.۹۴ هکتار به شرکت واگذار شده است که طی توافق نامه های فی مابین قرار شده بعد از انجام مطالعات و تامین منابع مالی مورد نیاز، به مرحله اجرا گذاشته شوند.

تفکیک اراضی واگذار شده به شرکت

  • مجتمع های گلخانه ای ۳ مجتمع در سطح ۱۰۱ هکتار
  • مجتمع های دامپروری ۶مجتمع در سطح ۵۱.۳۵هکتار
  • توسعه و احیای اراضی (زراعی و باغی) ۲۶ طرح در سطح ۲۶۶۷۹.۵۹ هکتار

تفکیک اراضی واگذار شده به شرکت

مجتمع های گلخانه ای

  • ۱۲ مجتمع در سطح ۲۹۵.۱ هکتار

مجتمع های دامپروری

  • ۷ مجتمع در سطح ۶۸.۵هکتار

مجتمع های آبزی پروری

  • ۱ مجتمع در سطح ۱.۹ هکتار

توسعه و احیای اراضی (زراعی و باغی)

  • ۲۲ طرح در سطح ۱۹۹۷۴.۱ هکتار

پروژه های واگذار شده و در حال واگذاری