موقعیت جغرافیایی طرح :

استان کردستان ،کیلومتر ۵ جاده سقز – سنندج ، در مجاورت روستای آدینان

مشخصات مجتمع :

کل مساحت عرصه ۱۴/۳ هکتار

۳۰ واحد ۳۰ راسی گاو شیری

۳۰ واحد سرایدارى

۳۰ واحد اصطبل، انبار علوفه، سیلوها، بهار بندها، آخوربهاربندها، چاله شیردوشى و زایشگاه ها

تولیدات سالانه مجتمع :

– ۷۰۵۶ تن شیر

-۹۰ تن گوشت قرمز

-۲۲۵ راس تلیسه مازاد

-۵۴۵۵ تن کود

اشتغالزایی مستقیم طرح :

۱۰۲ نفر

اجرای عملیات زیربنائی :

خدمات زیربنایی مورد نیاز در مجتمع توسط سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان انجام شده است.

میزان کل سرمایه گذاری طرح :

میزان کل سرمایه گذارى در این طرح ۳۲۴۵۰ میلیون ریال است، که از طریق بانک کشاورزى استان کردستان واز محل اعتبارات SME تامین گردیده است.

تعداد واحد واگذار شده به بهره برداران: ۳۰ واحد