موقعیت جغرافیایی طرح :

استان کردستان ،کیلومتر ۱۰ جاده دیواندره – سقز ، در مجاورت روستای ظفرآباد

مشخصات مجتمع :

کل مساحت عرصه ۱۱/۰۴ هکتار

۲۳ واحد ۳۰ راسی گاو شیری

۲۳ واحد سرایدارى

۲۳ واحد اصطبل، انبار علوفه، سیلوها، بهار بندها، آخوربهاربندها، چاله شیردوشى و زایشگاه ها

تولیدات سالانه مجتمع :‌

– ۵۴۱۰ تن شیر

-۶۹ تن گوشت قرمز

-۱۷۲ راس تلیسه مازاد

-۴۱۸۲ تن کود

اشتغالزایی مستقیم طرح :

۸۱ نفر

اجرای عملیات زیربنائی :

خدمات زیربنایی مورد نیاز در مجتمع توسط سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان انجام شده است.

میزان کل سرمایه گذاری طرح :

میزان کل سرمایه گذارى در این طرح ۲۳۱۴۰ میلیون ریال است، که از طریق بانک کشاورزى استان کردستان

و از محل اعتبارات SME تامین گردیده است.

تعداد واحد واگذار شده به بهره برداران:۲۳ واحد