موقعیت و وسعت اراضى طرح:

استان خوزستان، ۸۰ کیلومترى جنوب غربى شهرستان اندیمشک، ۴۰ کیلومترى شهرستان شوش(دسترسى به طرح از طریق اهواز- شوش، شوش- فکه امکان پذیر است).

طرح در مساحت ۳۴۸۹ هکتار اجرا مى گردد، بطوریکه ۲۸۰۰ هکتار اراضى ملى واگذار شده به بانک زمین و بقیه به مساحت ۶۸۹ هکتار متعلق به کشاورزان منطقه است.

عملیات اجرایی طرح:

الف- واحد عمرانی ۴

۱۵رشته کانال درجه ۳ به طول ۱۵۶۲۶ متر

۱۳ رشته زهکش درجه ۳ روباز به طول ۱۱۹۴۹ متر

۵رشته زهکش هرزآب بر به طول ۱۴۶۹ متر

احداث زهکش هاى فرعى و جمع کننده زیرزمینى به طول ۷۵۹۳۵ متر

احداث سازه ها و ابنیه هاى مورد نیاز کانال و زهکش ها

۸۰۰ هکتار تسطیح

ب- واحد عمرانی ۳

۳۷ رشته کانال درجه ۳ به طول ۴۰۷۸۵ متر

۳۴ رشته زهکش درجه ۳ روباز به طول ۳۸۳۰۲ متر

۱۶ رشته زهکش هرز آب بر کانال درجه ۳ به طول ۴۳۴۵ متر

 احداث سازه ها و ابنیه هاى مورد نیاز کانال ها و زهکش ها

ج- احداث ۱۳۷۹۴۱ متر زهکش زیرزمینى فرعى از لوله هاى PVC

– احداث ۳۰ رشته زهکش جمع کننده زیرزمینى

منبع تامین آب طرح:

اراضی دشت دوسالق تحت آبخور سد مخزنی کرخه مى باشد

تولیدات سالانه طرح :

۶۴۴۱۳ تن محصولات زراعی

اشتغالزایی طرح:

حدود ۱۴۸۳ نفر

منابع مالى طرح:

اعتبار مورد نیاز اجراى این طرح به میزان ۱۳۱۰۹۴ میلیون ریال از محل اعتبارات بند ط ماده ۱۷ قانون برنامه چهارم توسعه(سهم وزارت نیرو)و از طریق بانک کشاورزى استان خوزستان و مبلغ ۳۱۸۹۶ میلیون ریال نیز ازاعتبارات دولتى سهم وزارت جهاد کشاورزى تامین شده است.