موقعیت جغرافیایى و وسعت اراضى طرح:

استان چهار محال و بختیارى، شهرستان شهرکرد، شهر سودجان(دسترسى از طریق جاده شهرکرد- سودجان) وسعت اراضى طرح ۲۳۰۰ هکتار مى باشد.

عملیات اجرایی طرح:

– احداث ایستگاه پمپاژ و مخزن مربوطه و نصب سیستم کنترل مرکزى

– احداث خطوط اصلى و فرعى شبکه آبیارى با لوله هاى پلى اتیلن به طول ۵۵۸ کیلومتر و با لوله هاى GRP به طول ۱۳/۵ کیلومتر

– اجراى ۶۵۰۰ کیلومتر لوله پلى اتیلن ۱۶ میلیمترى

– احداث تاسیسات و ابنیه هاى فنى مورد نیاز

– احداث جاده سرویس به طول ۸۵ کیلومتر

– نصب ۶ میلیون قطره چکان بر روى لترال ها

منبع تامین آب:

رودخانه زاینده رود

تولیدات سالانه طرح:

بر اساس الگوى کشت طرح کل محصولات تولید شده در سال ۱۵۹۳۹ تن برآورد مى شود که شامل ۱۲۳۱۷

تن محصولات باغى و ۳۶۲۲ تن محصولات زراعى مى باشد.

اشتغالزایى طرح:

حدود ۸۲۸ نفر مستقیم و ۱۴۰۰ نفر غیر مستقیم

منابع مالى مورد نیاز طرح:

اعتبار مورد نیاز اجراى این طرح به میزان ۱۳۰۹۶۶ میلیون ریال از محل اعتبارات بند ط ماده ۱۷ قانون برنامه چهارم توسعه و بند د تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۶  (سهم وزارت جهاد کشاورزى) و از طریق بانک کشاورزى استان چهار محال و بختیارى تامین گردیده است.